Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Úterý, 21. ledna 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2019 - TŘINEC

- Školení
Termín: 5. 11. - 6. 11. 2019

Číslo akce: 191

Bodové hodnocení OPV: 5
Bodové hodnocení ČKAIT: 2
Rozsah akce: 2 dny

Určení akce:

• provozovatelům odběrných plynových zařízení (OPZ) a jejich zaměstnancům
• projektantům odběrných plynových zařízení (OPZ)
• zaměstnancům firem zajišťujících montáž OPZ
• zástupcům orgánů státní správy a samosprávy

ROGRAM ŠKOLENÍ

POZVÁNKA V PDF

PŘIHLÁŠKA V PDF 

 

ÚTERÝ 5. 11. 2019

8.00 – 9.00

Prezence účastníků

9.00 – 9.15

Úvodní slovo

Bohuslav Hamrozi – prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Ing. Jan Kobielusz – předseda České hutnické společnosti

Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ

9.15 – 10.00

Požadavky a zjištění Technické inspekce při ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností montáží, oprav, revizí a zkoušek na plynových zařízeních. Očekávané změny v předpisech a postupech TIČR ČR.

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D. – TIČR          

10.00 – 10.45

Vyskytující se nedostatky z pohledu prováděných kontrol bezpečnosti práce a technických zařízení při výkonu dozoru OIP u činností při projektování, montáži, uvádění do provozu, zkouškách a revizích plynových zařízení se zaměřením na plynárenská a odběrná plynová zařízení. Rozbor pochybení a porušení předpisů při jednotlivých činnostech.

Ing. Pavel Dohnal – OIP Ostrava                            

10.45 – 11.00

Přestávka

11.00 – 11.45

Zjištěná pochybení a nedostatky při projektování, montáži, zkouškách, kontrolách, revizích a provozu plynových zařízení. Hodnocení porušení předpisů a správné praxe při vyšetřování Policií a soudy v ČR.

Ing. Jiří Buchta, CSc. – předseda sekce PLYN ČSTZ          

11.45 – 12.30

Průmyslové plynovody – montáž, provoz, opravy, údržba, kontroly a revize. Parametry některých průmyslových zařízení a požadavky na provádění oprav a údržby těchto zařízení.

Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny      

12.30 – 13.15

Polední přestávka

13.15 – 14.00

Systém péče o bytový fond z pohledu provozování odběrných plynových zařízení. Systém plánování, realizace, sledování a hodnocení předepsaných úkonů při provozování plynových zařízení včetně systému kontroly odstraňování zjištěných závad.

Kamila Kořená – RESIDOMO a.s.              

14.00 – 14.45

Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období (aplikace předpisů v oblasti odběrných plynových zařízení, odvodů spalin, zabezpečení teplovodních soustav, revizí a kontrol plynových a souvisejících zařízení atp.).

Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ           

14.45 – 15.30

Nová technická řešení u spotřebičů kategorie B z hlediska prevence otrav oxidem uhelnatým ze spalin. Požadavky na montáž, seřízení, uvedení do provozu a servis plynových kotlů kategorie B a kondenzačních kotlů (nedostatky při realizaci provozu zařízení podle podmínek výrobce, správný postup při uvádění nového spotřebiče do provozu, přehled nezbytných dokumentů pro zřizování, uvedení do provozu a provoz spotřebičů).

Miroslav Bongár – Bosch Termotechnika s.r.o.      

15.30 – 16.15

Posuzování shody a certifikace výrobků v oblasti plynových zařízení, tj. zejména trubek, tvarovek, armatur, regulátorů a spotřebičů plynných paliv.

 (Podle kterého předpisu a podle jakých kritérií se rozhoduje, jakým úkonům konkrétní výrobek podléhá, jak se postupuje, pokud výrobek má vydán certifikát v některé zemi EU, jak se postupuje u nových výrobků,  jak se postupuje u výrobků, kde došlo ke změnám vlastností, rozšíření výrobní řady, např. sortiment, dimenze, vyšší provozní přetlak apod., co je stavebně technické osvědčení, kdy se vydává apod., jaký je rozdíl mezi výrobky stanovenými a nestanovenými a jak se liší úkony na nich prováděné, co je osvědčení pro stavbu, kdo jej vydává, jaké zkoušky a úkony se provádějí u tohoto  osvědčení,  jaké  nepovinné úkony na výrobky v oblasti plynu a vytápění se v praxi realizují, kdo je může provádět a jaké požadavky je přitom nutné plnit.)

Michal Manhalter – Strojírenský zkušební ústav s.p., Brno

16.15 – 17.00

Diskuse

19.00 – 23.00

Odborně společenské setkání účastníků

STŘEDA 6. 11. 2019

8.30 – 9.15

Aktuální problematika svařování kovů, plastů a pájení mědi v oblasti rozvodů plynu (distribuční, průmyslové, domovní), povinnosti a kvalifikace svářečů, svářečských technologů, dozorů apod.

Miroslav Horák – M+M Perfektsvar s.r.o. Ostrava                

9.15 – 10.00

Přehled technologií používaných pro dočasné přerušení průtoku média v potrubí v souvislosti se servisními a opravárenskými zásahy na domovních, průmyslových a distribučních plynovodech.

Tomáš Mořický – FASTRA, s.r.o.                         

10.00 – 10.15

Přestávka

10.15 – 11.00

Provádění kontrol plynových potrubí uložených v zemi z hlediska protikorozní ochrany. Kontroly podle ČSN 03 8373 „Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi“ a TPG 905 01 „Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“. Metody kontrol, přístrojová technika. Zkušenosti a výsledky kontrol.

Mgr. Tomáš Dědina – GridServices s.r.o.    

11.00 – 11.45

Diskuse

11.45 – 12.45

Oběd

 

 

Lektoři:
PODLE PROGRAMU

Odborný a organizační garant:

Garant: České sdružení pro technická zařízení, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Garant: Česká hutnická společnost
Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s., autorizované společenstvo
Garant: , tel.: +420 543 424 565, mobil: :+420 730 190 840

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526
739 61 TŘINEC

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav BURIŠIN, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 31. 10. 2019

Doplňující informace:
UBYTOVÁNÍ
Ubytování za zvýhodněnou cenu je možno si zajistit v hotelu STEEL, nacházejícím se v těsné blízkosti místa konání školení. Rezervaci je možno zajistit telefonicky: 556 200 111-2, mailem: info@steelhouse.cz, nebo online na webových stránkách hotelu: www.steelhouse.cz. Při rezervaci uveďte, že se jedná o „Školení ŘEKA 2019”.

Levné ubytování v jednopokojových apartmánech a třípokojových bytech nabízí Hotel Třinec: 606 707 050, recepce@hoteltrinec.cz.

Při rezervaci v hotelu STEEL uveďte, že se jedná o „Školení ŘEKA 2018”.


Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ, CTI, ČKAIT: 3700 Kč
Pro nečlena ČSTZ, CTI, ČKAIT: 3950 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

SBORNÍK v elektronické podobě obsahující písemné příspěvky lektorů
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka

 
 Závazná přihláška

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ V OBORU PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ ŘEKA 2019 - TŘINECDne 5. 11. - 6. 11. 2019


Kulturní dům TRISIA, a.s.
nám. Svobody 526, 739 61 TŘINEC

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (3700 Kč) nečlena (3950 Kč) ve prospěch účtu uvedeného na faktuře, vystavené na základě Vaší přihlášky.

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |