Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Sobota, 26. září 2020  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
Flexira
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Odborné akce

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Seminář ČSTZ - COMAP 2020 k aktuální problematice plynových zařízení

- Školení
Termín: 22. 9. 2020

Číslo akce: 291

Bodové hodnocení OPV: 2
Rozsah akce: 1 den

Určení akce:

- projektantům navrhujícím plynovody v budovách
- zaměstnancům firem montujících a opravujících plynová zařízení
- zaměstnancům firem provozujících odběrná plynová zařízení v budovách
- majitelům a uživatelům odběrných plynových zařízení v budovách
- revizním technikům

 PROGRAM ŠKOLENÍ

8:30 – 9:00
Prezence účastníků
9:00 – 9:40
Změny v předpisech pro projektování, stavbu a montáž plynovodů z vícevrstvých trubek podle PTN 704 08 verze 1.2, platnost od 1. 1. 2020
(Požadavky na instalace ve specifikovaných případech vedení plynovodů, nové požadavky požárních předpisů pro prostupy plynovodů stavebními konstrukcemi apod.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
9:40 – 10:40
Informace o šetřených případech pochybení při projektování odběrných plynových zařízení v budovách v posledním období
(Měření plynu, regulace plynu, rozvod plynu, připojování a provoz spotřebičů.)
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ
10:40 – 10:55
Přestávka na občerstvení
10:55 – 11:40
Nové předpisy v oblasti plynových zařízení vydané v letech 2018 a 2019
(Nejdůležitější změny. Připojování odběrných plynových zařízení, plynovody a přípojky z polyetylenu, revizní kniha plynového zařízení, základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu, kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách, plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla.)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
11:40 – 12:40
Některá odborná stanoviska ČSTZ, vydaná v minulém období (Smí dodavatel plynu určovat obsah revize? Kdy se musí před stávající HUP instalovat protipožární armatura? Co platí pro odvod spalin obvodovou stěnou? Smí se instalovat spotřebiče v provedení „B“? Jak se zabezpečují teplovodní soustavy?)
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ
12.40 – 13:20
Oběd
13:20 – 14:30
Praktické zkušenosti z provádění plynových instalací ze systému MultiSKIN GAS
(Řešení specifických problémů při montáži a vedení plynu, nejčastější nedostatky při prováděných instalacích, nové požadavky na použité prvky, nástroje, nářadí a postupy. NOVINKY v nabídce COMAP – prvky systému MultiSkin GAS, bezpečnostní prvky pro rozvod plynu, armatury pro rozvody plynu a vytápění.)
Zástupce firmy COMAP
Zájemci o osvědčení pro montáž systému MultiSKIN GAS mohou získat tento doklad v rámci školení. Toto osvědčení je nezbytnou podmínkou ČSN EN 1775 ed. 2 „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“ pro montáž domovních plynovodů z prvků tohoto systému.
Lektoři:
DLE PROGRAMU

Odborný a organizační garant:
České sdružení pro technická zařízení
Garant: BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929

Profesní garance:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4, tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz

Místo konání:
Sefir s.r.o.
Nádražní 540
562 01 Ústí nad Orlicí

Informace a přihlášky na adrese:
České sdružení pro technická zařízení
Modřanská 96a/496,
147 00 Praha 4

Odpovědná osoba:
BURIŠIN Miroslav, Ing., tel.: 224 941 298, mobil: 725 859 929, cstz@cstz.cz


Přihlášky zasílejte do: 21. 9. 2020

Doplňující informace:
ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ
ODBORNÉ MATERIÁLY související s předmětem školení
OSVĚDČENÍ o absolvování školení na jméno účastníka


Vložné (vč. DPH):
Pro člena ČSTZ: 980 Kč
Pro nečlena ČSTZ: 1180 Kč

Účastnický poplatek zasílejte ve prospěch účtu 7398800287/0100, v.s. 22092020

Účastnický poplatek zahrnuje odborné podklady a občerstvení.

 
 Závazná přihláška

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Seminář ČSTZ - COMAP 2020 k aktuální problematice plynových zařízeníDne 22. 9. 2020


Sefir s.r.o.
Nádražní 540, 562 01 Ústí nad Orlicí

Příjmení, jméno, titul:**
e-mail:*
Login (pro vstup):
Heslo (pro vstup):
 Login a heslo pro vstup zadávejte pouze při jeho změně nebo při prvním vyplňování formuláře
Firma:*
Funkce ve firmě:
Ulice:*
Město:*
PSČ:*
Kódy [?]:
www
(bez http://):
tel.:
mob.:
fax:
fyzická osoba:
právnická osoba: (je nutné mít vyplněné IČ)
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
* nutno zadat
* na tyto údaje bude vystaven daňový doklad


Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené na této přihlášce byly použity jednorázově pro účely tohoto semináře.
Chci být zařazen do databáze účastníků vzdělávacích akcí pro případné zasílání dalších informací v oboru a souhlasím s tím, že moje e-mailová adresa bude použita serverem www.cstz.cz pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti:
ANO     NE
Potvrzení úhrady účastnického poplatku:
Potvrzujeme, že jsme uhradili dne: účastnický poplatek ve výši
člena (980 Kč) nečlena (1180 Kč) ve prospěch účtu 7398800287/0100, v.s. 22092020

Způsob úhrady
z výše uvedeného účtu (je nutné mít vyplněné číslo účtu)
složenkou
 
code opište čísla z obrázku


 tisk
|  reklama  |  © ČSTZ 2020  |  webmaster  |