Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  

Středa, 24. ledna 2018  

  Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
Novinky
Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?
Požární preventista požaduje každoroční preventivní zkoušku funkčnosti protipožárních armatur FIREBAG. Odvolává se přitom na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). FIREBAG ovšem nemá reverzní funkci, tj. opětovné otevření po aktivaci. Zkouškou funkčnosti tak dojde k jejímu zničení. Má preventista pravdu nebo si vykládá uvedenou vyhlášku špatně?
Při provozní revizi v bytovém domě bylo zjištěno, že rozvody plynu v bytech jsou zhotoveny z měděného potrubí spojovaného měkkým pájením. Závada je hodnocena jako bránící bezpečnému provozu.
Upozorňujeme na nesprávnou informaci zveřejněnou v časopisu Topin 4/2016, podle níž je v souladu se změnou Z1 ČSN 06 0310 „Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž“ nutno vybavit tepelné soustavy s výkonem zdroje větším než 24 kW mimo jiné zařízením proti zaplavení. Jedná se o dezinformaci, neboť uvedená norma se na teplovodní soustavy vůbec nevztahuje.
Celý článek naleznete zde>>>


V jakém prostoru z hlediska větrání smí být instalovány spoje na domovním plynovodu, zejména pak spoje lisované?
„Včera v odpoledních hodinách došlo při výkopových pracích prováděných zemními stroji k poškození plynovodu a následnému výbuchu a požáru unikajícího plynu. Při této události byly zraněny tři osoby. Škody na uniklém plynu vyčíslil provozovatel plynovodu na 300.000 korun, náklady na opravu okolních objektů poškozených výbuchem a požárem se odhadují na půl miliónu korun.“
Celý článek naleznete zde>>>

Kdo zodpovídá za servis plynových spotřebičů ve lhůtách podle návodu výrobce?
Správcovská firma mi sdělila, že dle nového občanského zákoníku spadá servis do drobných oprav, které hradí vždy nájemník.
Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o požární ochraně. Přesto se v něm opět nařizují úkony za účelem prevence požáru v odvodech spalin, v nichž nemůže dojít k požáru, konkrétně v odvodech spalin od plynových spotřebičů, a to včetně odvodů spalin od kondenzačních kotlů. Státní úředníci tak zcela rezignovali na zdravý rozum, přestože na nesmyslnost a protiprávnost stanovování úkonů na odvodech spalin od plynových spotřebičů podle zákona o požární ochraně poukázali ve svém příspěvku na XXIII. ročníku mezinárodní konference „Požární ochrana 2014“ odborníci z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Ostrava, kteří uvedli, že v odvodech spalin ze spotřebičů na plynná paliva je vyloučena jak kumulace hořlavého materiálu, tak i iniciátor požáru.
V případě kontrol spalinových cest, v nichž je vyloučen vznik požáru, se tak jedná o státem posvěcenou šikanu, za kterou jsou občané nuceni si pod hrozbou pokuty zaplatit odhadem ročně stovky miliónů korun.
Celý článek naleznete zde>>>


 
(3/28)
nepřihlášen
  

30. 1. 2018

BRNO

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


31. 1. 2018

ZLÍN

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


1. 2. 2018

OSTRAVA

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


6. 2. 2018

HRADEC KRÁLOVÉ

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


7. 2. 2018

LIBEREC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


8. 2. 2018

PLZEŇ

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


13. 2. 2018

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení


14. 2. 2018

HUMPOLEC

Seminář 2018 k aktuální problematice plynových zařízení  KATALOG FIREM  

Zařadit firmu do
KATALOGU FIREM
ZDARMA


|  reklama  |  © ČSTZ 2018  |  webmaster  |