Kódové rozdělení
 
1
-
Zařízení pro těžbu, výrobu a úpravu plynů
100-Všeobecně
101-Generátory
102-Vyvíječe
103-Dělicí zařízení pomocí tlaku a teploty
104-Elektrolyzéry
105-Odpadové technologie
106-Těžba plynu
107-Výroba řízených atmosfér
 
2
-
Zařízení pro skladování a přepravu plynů
200-Všeobecně
201-Podzemní zásobníky
202-Tlakové zásobníky stlačených plynů
203-Tlakové zásobníky zkapal. plynů
204-Beztlakové kryogenní zásobníky a nádoby
205-Plynojemy
206-Lahve
207-Sudy
208-Železniční cisterny
209-Automobilové cisterny
210-Bateriové vozy a přepravníky
211-Kontejnery. Tankery
212-Palivové nádrže dopravních prostředků
213-Kartuše. Jiné nádoby
 
3
-
Zařízení pro plnění nádob plyny
300-Všeobecně
301-Plnírny plynů
302-Samostatné jednoúčelové plnicí zařízení
303-Přepouštěcí zařízení
304-Plnicí zařízení dopravních prostředků
305-Jiná plnicí zařízení
 
4
-
Tlakové stanice plynů
400-Všeobecně
401-Tlakové stanice s mobilním zdrojem
402-Tlakové stanice se stabilním zdrojem
403-Tlakové stanice v mobilních prostředcích
 
5
-
Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů
500-Všeobecně
501-Zkapalňovací stanice
502-Odpařovací stanice
 
6
-
Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů
600-Všeobecně
601-Samostatné kompresory
602-Kompresorové stanice
603-Dmychadla
604-Dmychadlové stanice
605-Regulační stanice
606-Regulační řady
607-Přepouštěcí stanice
608-Regulační zařízení s expanzní turbinou
609-Samostatné regulátory (domovní, blokové apod.)
610-Spotřebičové regulátory
611-Vyrovnávací regulátory
612-Redukční ventily
 
7
-
Zařízení pro rozvod plynů
700-Všeobecně
701-Dálkovody
702-Místní plynovody a přípojky
703-Prům. plynovody (centrální rozvody)
704-Domovní plynovody
705-Rozvody v kolektorech
706-Rozvody technických plynů
707-Rozvody medicinálních plynů
 
8
-
Zařízení pro spalování plynů
800-Všeobecně
801-Hořáky vestavné
802-Samostatné hořáky přenosné
803-Lokální spotřebiče
804-Velkokuchyňské spotřebiče
805-Plynové pece, průmyslová zařízení
806-Plynové kotle, kotelny
807-Tepelné zářiče
808-Plynové kahany
809-Prádelní zařízení
810-Plynová svítidla
811-Stabilní plynové motory
812-Plynové spalovací turbiny
813-Zařízení pro chlazení
814-Palivové články
815-Zásobníkové ohřívače
816-Kempingové a sportovní spotřebiče
817-Vzduchové ohřívače, sušící zařízení
818-Vyvíječe páry
 
Ostatní zařízení, činnosti a související prvky, které jsou společné jedné nebo více základním skupinám 1 až 8 nebo tvoří samostatnou problematiku jsou dislokovány do samostatné průřezové skupiny 9. Všechny základní skupiny a průřezová skupina 9, dále tříděné příslušným dvojčíslím umožňují další rozdělení až do 99 možností
 
9
-
Ostatní zařízení, činnosti a související prvky
900-Všeobecně
901-Základní pojmy, měřicí jednotky, přepočty
902-Složení, vlastnosti plynů, spalovací vlastnosti, analýza
903-Vzorce, výpočty, diagramy, tabulky
904-Značky a tabulky pro plynová zařízení
905-Plynárenství všeobecně
906-Projektování všeobecně
907-Zemní práce
908-Vzduchotechnika a větrání
909-Vytápění, zařízení pro vytápění, TUV
910-Chlazení, klimatizace
911-Kombinované způsoby získávání tepla a el.energie
912-Použití plynu v dopravě
913-Kontroly a inspekce
914-Zkoušky, revize
915-Odborné a znalecké posudky
916-Opravy, údržba, servis, montáž
917-Provoz plynového zařízení
918-Odorizace, odorizační zařízení
919-Dokumentace
920-Koroze - ochrana materiálu
921-Svařování, pájení, řezání
922-Předpisy, normalizace, harmonizace
923-Zkušebnictví, certifikace, homologace, akreditace, registrace, jakost
924-Ekologie a ochrana životního prostředí
925-Bezpečnost a hygiena práce
926-Požární ochrana
927-Vzdělávání, školení
928-Výbuchy, exploze, detonace
929-Nehody, havárie, úrazy, pohotovost
930-Doprava, manipulace, skladování
931-Likvidace odpadů
932-Automatizace, řídící a sdělovací systémy
933-Stroje, součásti strojů
934-Měřicí zařízení, měřicí přístroje, metrologie
935-Armatury - všeobecně
936-Trubky, tvarovky a spojovací části
937-Zabezpečovací zařízení
938-Detekční zařízení, analýza plynů a spalin
939-Hadice a flexibilní spoje
940-Stavby a části staveb
941-Komíny, kouřovody, odtahy spalin
942-Těsnicí materiály
943-Chemické výrobky
944-Elektrická zařízení
945-Výrobky z plastů
946-Příslušenství rozvodů plynů
947-Redakční problematika
948-Rozhovory, dotazy, odpovědi
949-Činnost ČSvSP, ČSSP, ANB apod.
950-Veletrhy, výstavy, konference apod.
951-Technické plyny, související zařízení
952-Hospodářská soutěž, státní regulace
953-Adresáře, seznamy apod.
954-Odborná literatura, katalogy apod.
955-Vynálezy, užitné vzory, ochranné známky
956-Armatury uzavírací
957-Armatury regulační, regulátory
958-Armatury bezpečnostní
959-Armatury - filtry
960-Armatury - kompenzátory
961-Čerpadla
962-Pomocná zařízení, nářadí, přípravky apod.
963-Zařízení kanceláří, administrativa
964-Instalace všeobecně
965-Technická a inženýrská činnost
966-Prodej, obchod, pronájem
967-Konstrukce, konstrukční materiály,upevňovací technika
968-Tlaková zařízení, výměníky, rekuperátory apod.
969-Výroba, výrobci
970-Činnost ČSTZ
971-Izolační materiály
972-Cenové informace, ekonomika, podnikání
973-Poradenství
974-Sanitární technika
975-Výzkum, vývoj
976-Rekonstrukce, sanace, bezvýkopové technologie
977-Informatika, komunikace, statistika
978-Změna druhu plynu nebo jeho tlaku
979-Energetika
980-Zkapalněný zemní plyn (LNG), související zařízení
981-Zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG), propan, butan a jejich směsi
982-Stlačený zemní plyn (CNG), související zařízení
983-Bioplyn, skládkový a kalový plyn