Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Atmos"
\Honeywell"
REMS
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Regulus"
\Hutira"
   Vydaná odborná stanoviska
Vydaná odborná stanoviska 2017

POUZE ELEKTRONICKÁ VERZE


 
Další, v pořadí třináctá část souboru vydaných odborných stanovisek z oblasti plynových a souvisejících zařízení navazuje na první vydání z roku 2005. V tomto vydání jsou uvedena odborná stanoviska k dotazům, která byla zpracována od prosince 2016 do prosince 2017.
8904

588 Jak je možné, že na trhu lze stále zakoupit kotle v provedení B a že je plynoinstalatérské firmy stále montují?

Je to v souladu s platnými předpisy?
 
589 Je možno použít měděné potrubí spojované lisováním na středotlaký domovní plynovod od HUP k regulátoru tlaku plynu?
 
590 Firma nainstalovala plynovod z měděných trubek a lisovanými spoji do vertikální šachty. Od stoupaček 
v šachtě jsou v každém podlaží odbočky do laboratoří.  V šachtě je před každou odbočkou protipožární armatura.  Nemá být tato armatura instalována těsně za prostupem v laboratoři?
 
591 Celosvařovaný ocelový nízkotlaký plynovod pro kotelnu na spalování zemního plynu o jmenovitém výkonu 480 kW prochází kotelnou až před vstup do kotelny, kde je instalován hlavní uzávěr kotelny (HUK) a od něj je veden zpět do kotelny.
Je takovéto řešení v souladu s předpisy?
 
592 Jaké musí být technické zabezpečení plynové kotelny uvedené do provozu v roce 1997?
Jedná se o kotelnu III. kategorie s instalovaným výkonem 170 kW. Během provozu nebyla provedena rekonstrukce, byly pouze vyměněny přímoohřívané zásobníky na teplou vodu.
Musí být do této kotelny nainstalovány detektory úniku plynu a další havarijní zařízení podle současných předpisů, jako jsou snímače zaplavení prostoru, přehřátí prostoru atp.?
 
593 V současnosti připravujeme rekonstrukci školy řemesel, v níž se připravují mimo jiné skláři a zlatníci. U dílen a učeben nedochází ke změně užívání, ale jen k jejich modernizaci. V každé 
z dílen je instalováno deset až patnáct hořáků (sklářských kahanů). Výměna vzduchu je zajištěna vzduchotechnickým zařízením. 
Jednotlivé hořáky (sklářské kahany) jsou v provozu po celou dobu výuky. Studenti pracují pod odborným dozorem. Ve všech učebnách s kahany je zajištěna výměna vzduchu pomocí VZT.
Řešíme stanovení typu prostředí. Dosud bylo stanoveno jako normální, bez nebezpečí výbuchu. 
 
594 Jakým způsobem a komu musí vlastník bytu v bytovém domě spravovaném společenstvím vlastníků jednotek prokázat, že dodržuje plnění ustanovení zákona 458/2000 Sb. § 62, odst. 2, písm. f), tj.  části odběrného plynového zařízení – „spotřebního rozvodu“, od uzávěru před plynoměrem (umístěným v bytě) ke spotřebiči, včetně plynového spotřebiče,  pokud odmítne přístup reviznímu technikovi pro provedení revize této části OPZ, který provádí v bytovém domě revizi všech části odběrného plynového zařízení?
595 V jednom bytovém domu byl rekonstruován společný domovní plynovod od hlavního uzávěru plynu k odbočkám pro plynoměry. Po dobu rekonstrukce (asi 1 týden) byl uzavřen hlavní uzávěr plynu. Po ukončení prací byla provedena tlaková zkouška rekonstruovaného plynovodu a před vpuštěním plynu i tlakové zkoušky plynovodů v jednotlivých bytech. Tlaková zkouška v bytech byla ve většině bytů hodnocena jako neúspěšná, neboť při ní došlo k poklesu tlaku. Z tohoto důvodu odmítla firma vpustit do uvedených bytů plyn.
Postupovala firma správně, když u stávajících plynovodů v bytech použila jako kritérium pro úspěšnou tlakovou zkoušku nulový pokles tlaku?
 
596 Jako vedoucí provozu požaduji, aby projektant opravil dokumentaci, v níž jsou navrženy uzávěry před plynovými zářiči instalovanými ve výrobní hale ve výšce 6 až 10 metrů a dále uzávěr pro celou halu umístěný vedle vchodu ve skříňce na obvodové stěně haly před středotlakým regulátorem plynu. 
V projektové dokumentaci chybí podle mého názoru dobře přístupný uzávěr instalovaný v hale na přívodním potrubí k zářičům.
Projektant považuje tento uzávěr za zbytečný, neboť jeho funkci plní stejně dobře uzávěr vedle vchodu do haly. Má projektant pravdu?
 
597 Musí být středotlaký regulátor tlaku plynu s výkonem 25 m3/h, instalovaný v obvodové zdi bytového domu, vybaven vždy odfukovacím potrubím? Skříně s regulátory budou volně přístupné 
z veřejně přístupných míst.
 
598 Je možno instalovat plynový kotel o výkonu 100 kW do vyhrazeného prostoru skladu hutního materiálu?
 
599 Lze použít světlík mezi činžovními domy o rozměrech 4 m x 5 m s okny pro přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče ,,B,, umístěné v koupelnách domu. V dotčených domech došlo v rámci úspor k montáži oken s těsněním. Přivzdušňovací klapky montážní firma neřešila s odkazem, že pro přívod vzduchu doposud sloužil mimo jiné i okno do světlíku. Jaké může být riziko obrácení tahu komína spotřebičů při tomto rozměru šachty a lze tuto možnost pro daný účel využít.
 
600 O jaké platné normy a předpisy se můžeme opřít při zřizování odvodu spalin spotřebiče typu C přes obvodovou zeď. Někteří naši zákazníci tuto informaci vyžadují. Je tedy ČSN EN 15287-2 platná a nekoliduje s ČSN 
73 4201, kde jsou podmínky pro odvod spalin přes zeď úplně jiné?
 
601 Jak postupovat, když uživatel nepředloží výchozí revizní zprávu plynového zařízení při provozní revizi? Jedná se o budovu, která je plynofikována dle uživatele nejméně 40 let a doklady se za tu dobu ztratily. 
Dá se považovat za závadu bránící užívání, když uživatel nepředloží výchozí revizi?
 
602 Jaké zkoušky, nebo revize musí provést a doložit dodavatel při výměně starého plynového kotle za nový kondenzační, když: 
a) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který nepřesáhne délku 3 m, a není provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
b) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který nepřesáhne délku 3 m, a je provedena 
výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
c) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který přesáhne délku 3 m a není provedena 
výměna stávajícího uzávěru před kotlem;
d) dojde k výměně připojovací hadice za nerezový vlnovec, který přesáhne délku 3 m a je provedena výměna stávajícího uzávěru před kotlem, který je na stávajícím plynovém potrubí?
 

 
   Aktualizace: 19. 11. 2018
|  reklama  |  © ČSTZ 2024  |  webmaster  |