Periodikum IS ČSTZ
IS ČSTZ 1/2020

OBSAH

 
Úvodník
Slovo předsedy ČSTZ..........................................3
 
Informujeme
Školení GAS 2020................................................4
Platnost osvědčení pro činnost na
vyhrazenýchtechnických zařízení v době
nouzového stavu..................................................4
Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených
technických zařízení v době nouzového
stavu.....................................................................4
 
Legislativa
Přehled vydaných právních předpisů...................5
Přehled vydaných ČSN a jejich změn
a oprav..................................................................5
Přehled vydaných TPG a jejich změn
a oprav..................................................................7
 
Komentujeme
Komentář ke změně Z3 ČSN 73 0802 Požární
bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty...............8
 
Odborná stanoviska, dotazy a odpovědi
1. Manipulace s hlavním uzávěrem plynu............9
2. Souběh středotlakého plynovodu a tlakové
kanalizace...........................................................14
 
Technická zařízení
Rizika při provádění prací na plynovodech
vyplývající z roztažnosti materiálů pro stavbu
plynovodů ..........................................................14Aktualizace: 07. 05. 2020

© ČSTZ 2024