Titulní stránka   ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
  Agentura ČSTZ  
Košík: 0 položek za 0 Kč >> pokladna << zrušit   Titulní stránka

 
Vstup:
Jméno:
Heslo:
 
 
\Honeywell"
REMS
AZ-POKORNY
\DRÄGER"
\Junkers"
\Vaillant"
\Atmos"
\Regulus"
\Hutira"
   Speciály IS ČSTZ
SPECIÁL IS ČSTZ č. 30 - PŘEHLED PŘEDPISŮ PRO PLYNOVÁ A SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ 2012
 
zařízení se zvýšeným nebezpečím požáru, výbuchu nebo otrav spalinami platí tato podmínka dvojnásob.
Vezmeme-li v úvahu šíři oboru plynových zařízení, na něž se navazují další úzce související zařízení, je téměř
vyloučené, aby byl jedinec schopen při řešení konkrétní problematiky aplikovat bez jakýchkoliv pomůcek
všechny příslušné předpisy.
Nejdůležitější změny v oblasti právní a technické legislativy v oboru plynových zařízení jsou zveřejňovány
pravidelně v časopisu ČSTZ. K některým předpisům jsou zpracovávány komentáře, v nichž bývá mimo jiné
i upozornění na nutnost zohlednění dalších právních a technických norem.
Autoři tohoto přehledu si uvědomují, že v současnosti řada odborníků získává informace o aktuálním
předpisovém stavu na různých webových stránkách. U právních předpisů je to například portál veřejné správy
České republiky (www.gov.cz), na němž je k dispozici plnotextové aktuální znění všech právních předpisů.
U českých technických norem je možno využít stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví (www.unmz.cz), na nichž je k dispozici seznam českých technických norem. Seznam technických
pravidel a doporučení je veden na www.cgoa.cz.
Tento přehled výše uvedené nástroje elektronické komunikace nesupluje, ale naopak – doplňuje je. Jeho
přidanou hodnotou je, že řadí právní a technické předpisy do určitých logických bloků.
Právní předpisy jsou zařazeny do pěti tématických skupin:
A. Předpisy obecného charakteru
B. Vyhrazená technická zařízení
C. Bezpečnost práce
D. Požární ochrana
E. Ochrana životního prostředí
F. Bezpečnost výrobků
Pro přehlednost je vždy uveden základní předpis (zákon) a k němu nejdůležitější prováděcí a související
(podřízené) předpisy (vyhlášky, nařízení vlády).
V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny změny; pokud je změn více než pět, je uvedena pouze poslední
změna – ta je uvedena v závorce. Z důvodu úspory místa jsou v tomto sloupci použity pro jednotlivé typy
právních předpisů použity následující zkratky:
Z = Zákon
V = Vyhláška
NV = Nařízení vlády
Pokud tedy bude v posledním sloupci například uvedeno:
Z 10/2000 Sb.
Z 11/2000 Sb.
má dotyčný předpis dvě změny
Z 10/2000 Sb. má dotyčný předpis jednu změnu
(Z 10/2000 Sb.) má dotyčný předpis více než pět změn
České technické normy, technická pravidla a technická doporučení jsou v tomto přehledu řazeny do skupin podle
kódového třídění, zavedeného v oboru plynových zařízení právním předchůdcem ČSTZ, Cechem odborníků
plynových zařízení (COPZ). Tabulka kódového rozdělení plynových zařízení a souvisejících činností je uvedena
na 3. obalové straně.
České technické normy mají za základním označením uveden rok vydání a v závorce třídicí znak, používaný
v seznamu českých technických norem.
České technické normy jsou řazeny vzestupně podle třídicího znaku.
U technických pravidel (TPG), doporučení (TD, TDG) a podnikových technických norem (PTN) je za
označením uveden rok schválení. TPG a TD (TDG) jsou řazena vzestupně podle číselného označení.
Některé předpisy mohou být uvedeny ve více skupinách.

8902
   Aktualizace: 15. 04. 2013
|  reklama  |  © ČSTZ 2019  |  webmaster  |